Innledning til pengemarkedsfond

Hva er et pengemarkedsfond?

Pengemarkedsfond er en form for verdipapirfond. Andelseierne investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer. Fellesbetegnelsen for denne typen papirer er pengemarkedsinstrumenter.

Regelverket og bransjens egen klassifiseringsstandard forvaltes av Verdipapirfondenes forening. Standarden tilsier at et pengemarkedsfond ikke kan investere i verdipapirer som har lenger bindingstid enn ett år. Rentepapirer som bindes over et lenger tidsrom enn dette, betegnes som obligasjonsfond.

Pengemarkedsfond deles inn i ulike grupper med basis i to kriterier. Det første kriteriet handler om løpetiden frem til forfall på papirene fondet har i sin portefølje. Ut fra fondets referanseindeks vurderes hvor stor rentefølsomheten er. For det andre vurderes størrelsen på kredittrisikoen fondet har lov til å ta.

Pengemarkedsfond – ulike grupper

Vi har kortsiktige pengemarkedsfond med lav kredittrisiko og andre korte pengemarkedsfond. Dette er fondsinvesteringer som er preget av svært korte rentepapirer. I praksis betyr dette mindre enn tre måneder til forfall. Den lave kredittrisikoen som er lagt til grunn i disse fondene bevirker i tillegg at de investerer i offentlige rentepapirer (kommuner, staten, foretak i staten) utenom banker.

Andre korte fond av denne typen kan ha samme profil (mindre enn tre måneder frem til forfall), men de kan også investere i private foretak som større industriselskaper.

Korte og lange papirer

Foruten de kortsiktige papirene finnes det også lange pengemarkedsfond som opererer ut fra samme lave grad av kredittrisiko. Løpetiden på disse kan vare opp til ett år. Private foretak kan også være målgruppe for disse.

De internasjonale pengemarkedsfondene er fond som investerer i utenlandsk valuta. Eventuelt er de pengemarkedsinstrumenter som kombinerer utenlandsk og norsk valuta.

Lavest risiko på markedet for alle typer fond

Pengemarkedsfond tilbyr markedets laveste risiko. Dermed ligger det også i kortene at de har den lavest forventede avkastningen. Dersom du sammenligner hva du kan få om du setter pengene på en høyrentekonto i banken, vil du litt høyere avkastning om du velger pengemarkedsfondet.

Risikofaktorer

Selv om risikoen er lav, er også disse fondene utsatt for risiko. Dette kan være i form av rentebevegelser, kredittrisiko, forvalterrisiko og likviditetsrisiko.

Renterisikoen utgjør den største trusselen for pengemarkedsfond samt for obligasjonsfondene. Om rentenivået stiger, vil papirer som er bundet av en fast rente få lavere verdi. Den rådende markedsrenten vil derfor gi deg større uttelling enn den renten verdipapirene dine gir. Andelene i et fond vil derfor tilsvarende synke i verdi.

hva-lonner-seg

Hva lønner seg?

På oppsiden tjener du på det om det generelle rentenivået synker. Da vil disse fondene (kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond) stige i verdi. Verdipapirene gir deg dermed høyere renteavkastning enn om du for eksempel hadde plassert pengene i et aktivt aksjefond.

Det har også vist seg at det er mye sikrere på sikt å sette pengene i verdipapirer som blant annet et pengemarkedsfond. Det gir over tid mer avkastning av din opprinnelige investering. Særlig hvis du har tid og råd til å la kapitalen være bundet over en lenger periode, er det en fordel å plassere pengene på denne måten.

Kredittrisikoen er nesten lik null

Om en utsteder av obligasjoner og lignende verdipapirer ikke skulle klare å oppfylle sine forpliktelser den dagen du ønsker å innfri dem, kalles dette for kredittrisiko. Dersom de papirene det gjelder er offentlig papirer, statsobligasjoner og lignende, er imidlertid denne risikoen så å si fraværende. Så lenge disse papirene er garantert av staten, må det skje et jordskjelv for at det verste skal kunne skje!

Svært strenge krav

Et pengemarkedsfond er underlagt svært høye krav til både likviditet og kreditt. Det skjer liten grad av såkalte risikoinvesteringer. Det forutsettes at investeringene kun gjøres i papirer av god kvalitet. Et analysebyrå vil først måtte godkjenne om kravene er innfridd. Det ligger i premissene at det ikke er anledning til å ta valutarisiko.

Kan du miste tilgang til midlene du har investert?

Svaret er ja, men med verdipapirfond er også dette lite sannsynlig. Binder du midlene dine i en tidsbegrenset periode, er det planlagt. Da har du stort sett kontrollen. Men om det skulle skje uventede endringer, force majeure eller andre eksterne eller interne forhold som gjør at du ikke får konvertert plasseringene i kontanter. Årsaken kan være at det på et gitt tidspunkt ikke finnes kjøpere. En annen risiko er forvalterrisiko. Men også dette er svært sjelden.